ДУАЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • О.В. Замазій Хмельницький кооперативний тогровельно-економічний інститут https://orcid.org/0000-0001-7537-9025
  • Л.М. Білорусець Хмельницький національний університет https://orcid.org/0000-0003-4857-2035
  • Е.М. Броварний Хмельницький національний університет
Ключові слова: людський капітал, активи, обліковий процес, розвиток, конкурентоспроможність підприємства, менеджмент підприємства

Анотація

Стаття присвячена дослідженню людського капіталу підприємства як об’єкта управління та бухгалтерського обліку. Досліджено дуальний характер людського капіталу підприємства, що полягає у врахуванні як кількісних, так і якісних аспектів цього ресурсу. З одного боку, кількісне визначення людського капіталу базується на розрахунку економічного внеску в розвиток підприємства. З іншого боку, розрахунок якісних показників людського капіталу передбачає врахування навичок, знань, талантів та інші аспекти, що приносять додаткову цінність безпосередньо продукту, послузі. Тому наголошено на проблемі трактування поняття «людський капітал» як соціально-економічної категорії. Як соціально-економічна категорія «людський капітал» є ресурсом, що створює додаткову вартість. Людський капітал з бухгалтерської точки зору не є законодавчо регулюваним об’єктом обліку і потребує більш глибокого осмислення у разі його відображення. З одного боку, як капітал він може бути і у складі власного капіталу (за означенням капіталу згідно нормативних документів), з іншого – це витрати пов’язані із відшкодуванням витрат праці персоналом підприємства. Відповідно ускладняється процес управління підприємством у сфері нарощення людського капіталу. І якщо кількісний вплив витрат на стажування, перекваліфікацію, освіту, навчання та інших компенсаційних виплат за нарощення потенціалу людського ресурсу (капіталу) можна визначити, то вплив зміни корпоративного стилю, соціально-поведінкових норм і правил поведінки у колективі, що також впливають на нарощення величини людського капіталу, визначити важко. Це є показники відносного, якісного впливу і передбачають застосування механізмів і методик стратегічного управління персоналом. Базою ж для менеджменту людським капіталом з урахуванням вимог конкретного підприємства за сучасних умов господарювання в Україні є інформація подана бухгалтерським обліком.

Посилання

Armstrong M.A Handbook of Human Resource Management Practice. London UK, 2006.

Drucker P.F. Postcapitalist Society. New York : Hаrper Collins Publishers, 1993.

Бурденко І.М., Гололобова Н. В. Людський капітал як об’єкт бухгалтерського обліку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 4 (15). С. 403–408.

Плаксюк О., Якушев О. Людський капітал як фактор підвищення ефективності та конкурентоспроможності компанії. Академічний огляд. 2023. № 1 (58). C. 160–174.

Шрам Т.В., Пінчук Т.А. Бородіна М.В. Відображення людського капіталу в обліковому процесі підприємства. Економіка та суспільство. 2023. Випуск № 48. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2194/2120

Бойківська Г., Саладяк К. Вплив стану цифровізаційних процесів в україніна розвиток людського капіталу. Modeling the development of the economic systems. 2023. № 2. URL: https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/172

Дяків О., Шушпанов Д., Пошелюжний В. Розвиток економіки знань в організації, яка самонавчається. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. Вип. 1. C. 113–125.

Зінченко О.А., Даріюш П., Зінченко Д.С. Інформаційна економіка: концепція, сутність та розвиток. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. № 16. С. 3–13.

Любохинець Л.С., Мейш А.В., Касько В.О. Історичні віхи дослідження економічної сутності поняття капіталу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Випуск 2 (13). С.3–9.

Armstrong M. (2006) A Handbook of Human Resource Management Practice. London UK.

Drucker P. F.(1993) Postcapitalist Society. New York: Harper Collins Publishers.

Burdenko I. M., Hololobova N. V. (2018). Liudskyi kapital yak obiekt bukhhalterskoho obliku. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 4 (15), pp. 403–408.

Plaksiuk O., Yakushev O. (2023) Liudskyi kapital yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti ta konkurentospromozhnosti kompanii. Akademichnyi ohliad, no. 1 (58), pp. 160–174.

Shram T. V., Pinchuk T. A. Borodina M. V. (2023) Vidobrazhennia liudskoho kapitalu v oblikovomu protsesi pidpryiemstva. Ekonomika ta suspilstvo, no. 48. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2194/2120 (accessed December 5, 2023).

Boikivska H., Saladiak K. (2023) Vplyv stanu tsyfrovizatsiinykh protsesiv v ukrainina rozvytok liudskoho kapitalu. Modeling the development of the economic systems, no. 2. Available at: https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/172 (accessed December 2, 2023).

Diakiv O., Shushpanov D., Posheliuzhnyi V. (2020) Rozvytok ekonomiky znan v orhanizatsii, yaka samonavchaietsia. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 113–125.

Zinchenko O. A., Dariiush P., Zinchenko D. S. (2019) Informatsiina ekonomika: kontseptsiia, sutnist ta rozvytok. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI», no. 16, pp. 3–13.

Liubokhynets L. S., Meish A. V., Kasko V. O. (2018). Istorychni vikhy doslidzhennia ekonomichnoi sutnosti poniattia kapitalu. Skhidna Evropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 2 (13), pp. 3–9.

Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Замазій, О., Білорусець, Л., & Броварний, Е. (2023). ДУАЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ. Трансформаційна економіка, (5 (05), 47-50. https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-5-8