ВПЛИВ ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІК КРАЇН ЄС НА РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • К.О. Щур Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • І.М. Грінько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8948-5686
Ключові слова: відкритість економіки, Європейський Союз, глобальна економіка, міжнародна торгівля, інновації, інвестиції, економічний розвиток

Анотація

У статті досліджено взаємозв'язок відкритості економік країн Європейського Союзу з розвитком глобальної економіки. Виявлено як негативні так і позитивні наслідки відкритості економік країн у розвитку глобальної економіки. Розглянуто та проаналізовано наукові підходи вчених щодо трактування сутності поняття «відкритість економіки». Систематизовано основні фактори впливу на ступінь відкритості економіки до яких віднесено обсяг внутрішнього ринку, структура виробництва країн, наявність та рівень природних ресурсів, загальний рівень економічного розвитку країни. Для дослідження відкритості економік країн ЄС було проаналізовано динаміку показників таких як: співвідношення торгівлі до ВВП Єврозони; обсяг прямих іноземних інвестицій; глобальний індекс інновацій; чисельність населення та рівень безробіття Єврозони. Розраховано коефіцієнт детермінації для виявлення змін рівня безробіття в Єврозоні. Проведений аналіз показників надав змогу виявити, що країни, які переважно експортують свою продукцію та послуги, демонструють вищий рівень відкритості, що призводить до збільшення обсягів міжнародної торгівлі, сприяє залученню значного обсягу іноземних інвестицій та розвитку виробництва товарів і послуг. Аналіз глобального індексу інновацій дозволив виявити національну інноваційну сферу країн ЄС та визначити позицію країни за рівнем інноваційного розвитку в глобальному масштабі. Вивчено укладені країнами ЄС торговельні угоди з іншими країнами та регіонами світу, як фактор відкритості економіки, що сприяє світогосподарському розширенню горизонтів міжнародної торгівлі та активну інтеграцію країн до глобального простору. Обґрунтовано, що рівень якості життя впливає на зростання чисельності населення, враховуючи міграцію та рівень безробіття, відповідно, це впливає на відкритість економік країн ЄС враховуючи забезпечення доступу до більшого резерву людських ресурсів для розробки та впровадження інновацій, і розвитку нових технологій. Запропоновані рекомендації для підвищення рівня відкритості економік країн ЄС для подальшого глобального економічного розвитку.

Посилання

Бойко О.А., Гаврилюк О.М. Вплив відкритості економік країн ЄС на розвиток глобалізаційних процесів. Економіка та суспільство. 2023. № 2. С. 17–24.

Кучма І.С., Квітка О.В. Вплив відкритості економік країн ЄС на глобальну економічну динаміку. Економічний часопис-XXI. 2023. № 2. С. 25–32.

Козак М.В. Глобалізація та відкритість економік країн ЄС: переваги та виклики. Економіка та політика. 2023. № 2. С. 33–40.

Ладиченко К. Індикатори вимірювання зовнішньоторговельної відкритості національної економіки. Економічний простір. 2015. № 2. С. 16–25.

Кремень О.І. Відкритість економіки та напрямки її оцінки. Економічний простір. 2009. № 31. С. 5–21.

The Long Term Perspective on Markets. Euro Area-2023. 2023. URL: https://www.macrotrends.net/countries/EMU/euro-area. (дата звернення: 23.11.2023).

Gee A.C. Foreign direct investment in Europe stalls amidst economic uncertainty, France remains top destination for investors. 2023. URL: https://www.ey.com/en_gl/news/2023/05/foreign-direct-investment-in-europe-stalls-amidst-economic-uncertainty-france-remains-top-destination-for-investors (дата звернення: 25.11.2023).

Cost of living crisis took its toll on EU households in 2022. 2023. URL: https://www.euronews.com/my-europe/2023/07/17/cost-of-living-crisis-took-its-toll-on-eu-households-in-2022-new-statistics-show (дата звернення: 28.11.2023).

Цифрова стратегія ЄС - EU4Digital. 2023. URL: https://eufordigital.eu/uk/discover-eu/eu-digital-strategy (дата звернення: 28.11.2023).

Zhikhareva V., Vlasenko O., Poznanskaya I., Matvyenko M. and Sokolova M. The role of human resource management in the concept of sustainable enterprise development. E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 225. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501024 (дата звернення: 01.12.2023)

Boiko O. A., Havryliuk O. M. (2023) Vplyv vidkrytosti ekonomik krain YeS na rozvytok hlobalizatsiinykh protsesiv. Ekonomika ta suspilstvo, no. 2, pp. 17–24.

Kuchma I. S., Kvitka O. V. (2023) Vplyv vidkrytosti ekonomik krain YeS na hlobalnu ekonomichnu dynamiku. Ekonomichnyi chasopys-XXI, no. 2, pp. 25–32.

Kozak M. V. Hlobalizatsiia ta vidkrytist ekonomik krain YeS: perevahy ta vyklyky. Ekonomika ta polityka, no. 2, pp. 33–40.

Ladychenko K. (2015) Indykatory vymiriuvannia zovnishnotorhovelnoi vidkrytosti natsionalnoi ekonomiky. Ekonomichnyi prostir, no. 2, pp. 16–25.

Kremen O. I. (2009) Vidkrytist ekonomiky ta napriamky yii otsinky. Ekonomichnyi prostir, no. 31, pp. 5–21.

The Long Term Perspective on Markets. Euro Area-2023 (2023). Available at: https://www.macrotrends.net/countries/EMU/euro-area (accessed November 23, 2023).

Gee A. C. (2023) Foreign direct investment in Europe stalls amidst economic uncertainty, France remains top destination for investors. Available at: https://www.ey.com/en_gl/news/2023/05/foreign-direct-investment-in-europe-stalls-amidst-economic-uncer¬tainty-france-remains-top-destination-for-investors (accessed November 25, 2023).

Cost of living crisis took its toll on EU households in 2022. Available at: https://www.euronews.com/my-europe/2023/07/17/cost-of-living-crisis-took-its-toll-on-eu-households-in-2022-new-statistics-show (accessed November 28, 2023).

Tsyfrova stratehiia YeS – EU4Digital. Available at: https://eufordigital.eu/uk/discover-eu/eu-digital-strategy (accessed Novem-ber 28, 2023).

Zhikhareva V., Vlasenko O., Poznanskaya I., Matvyenko M. and Sokolova M. (2021) The role of human resource management in the concept of sustainable enterprise development. E3S Web of Conferences, vol. 225. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501024 (accessed December 1, 2023).

Переглядів статті: 22
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Щур, К., & Грінько, І. (2023). ВПЛИВ ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІК КРАЇН ЄС НА РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Трансформаційна економіка, (5 (05), 122-127. https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-5-21