АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ТА СТРУКТУРА СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Ключові слова: системні зміни, регулятор ринку, управління ризиками, конфлікти інтересів, три лінії захисту, стратегія управління ризиками, аналіз, показники діяльності, динаміка, майбутні виклики і ризики

Анотація

В процесі дослідження встановлено, що виклики діяльності страховиків пов’язані з пандемією COVID-19, очікуваннями дій нового регулятора ринку, військовою агресією росії. Досліджена страхова діяльність страховиків за 2020-2023 рр. Виявлена потреба системного підходу до створення нових стратегій управління ризиками. Виявлено вимоги регулятора до страховика щодо заходів запобігання виникненню конфліктів інтересів та сприяння їх врегулювання. Встановлено новий підхід регулятора в управлінні ризиком страховика, який ґрунтується на системі трьох ліній захисту. Запропоновано розгляд управління ризиками не за послідовністю етапів, а у формі циклічного процесу, в якому нові ризики виявляються, оцінюються, врегульовуються та контролюються. Показано, що створення ефективної стратегії управління ризиками забезпечує операційну своєчасність, безперервність процесу страхування, захист активів страховика, задоволеність страхувальників, досягнення цілей та збільшення прибутковості. Досліджено стратегії управління ризиками у сфері страхування. Проведено аналіз показників та дослідження динаміки страхової діяльності страхових компаній ARX, УНІКА, ТАС СГ, УСГ, АРСЕНАЛ. Досліджено диверсифікацію діяльності страхових компаній за отриманими страховими преміями у 2022 р. в розрізі видів страхування. Виявлено майбутні виклики, які можуть створювати ризики страхової діяльності. Підходи в управлінні ризиками страховиків різняться за концепціями і методами. Виклики, які нині формує середовище страхової діяльності, досліджене нами в період 2020-2023 рр., вимагають системного підходу та створення відповідних стратегій і політик управління ризиками. Вирішення проблеми полягає у дослідженні стратегій управління ризиками у відповідності до запропонованих Національним банком змін в управлінні ризиками на основі аналізу динаміки показників діяльності страховиків у період 2020-2023 рр. та сучасного стану страхових портфелів. Національним банком України, дослідженні можливих стратегій управління ризиками страховиків, діяльності та динаміки показників страховиків у періоді 2020-2023 рр., дослідженні майбутніх викликів у сфері управління ризиками страхових компаній.

Посилання

Говорушко Т.А., Стецюк В.М., Толстенко О.Ю. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з наданням забезпечення її ефективного розвитку: монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 168 с.

Єрмошенко А.М. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 6 (96). С. 207–215.

Наглядова статистика. URL; https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6

Нові показники регуляторної звітності страховиків: Проєкт Змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України. 2022. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/New_indicators_regulatory_reporting_insurers_pr_06_2022.pdf?v=4

Приказюк Н.В., Білоконь Л.О. Теоретичне упорядкування методів та інструментів фінансового ризик-менеджменту страхових компаній. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль : Вид.-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2017. Том 27. № 1. C. 139–149.

Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика: Розпорядження від 04.02.2014 № 295. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0344-14#Text

Про затвердження Положення про вимоги до системи управління страховика: проєкт постанови Правління. 2023.. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2023-11-03.pdf?v =6

Про страхування: Закон України від 18.11.2021 р. № 1909-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text

Сокиринська І.Г., Журавльова Т.О. Аберніхіна І.Г. Страховий менеджмент: навчальний посіб. Дніпропетровськ: Пороги, 2016. C. 293.

Сороківська М.В. Управління фінансовими ризиками страхових компаній: дис. канд. екон. наук. НАН України. Ін-т регіон. дослідж. Львів, 2009. 230 с.

Baumann, N. Understanding COVID-19 impact on the insurance sector. URL: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/understandingcovid-19-s-impact-on-the-insurance-sector-.html

Climate projections detail future risks for many people worldwide. URL: https://phys.org/news/2023-08-climate-future-people-world wide.html

Eckles D.L., Hoyt R.E., Miller S.M. Reprint of: The impact of enterprise risk management on the marginal cost of reducing risk: Evidence from the insurance industry. Journal of Banking & Finance. 2014. No. 49. P. 409–423. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.10.006

Hoyt R.E., Liebenberg A.P. The value of enterprise risk management. Journal of Risk and Insurance. 2011. No. 78(4). P. 795–822. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2011.01413.x

Jabbour M., Abdel-Kader M. ERM adoption in the insurance sector: Is it a regulatory imperative or business value driven?. Qualitative Research in Accounting & Management. 2016. No. 13(4). P. 472–510. DOI: https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2015-0035

Boldon J., Deaville M., Dent O., Hobbs I. 2022 insurance industry forecast: trends and future risks. URL: https://kennedyslaw.com/en/thought-leadership/reports/2022-insurance-industry-forecast-trends-and-future-risks/

Kokobe S.A., Gemechu D. Risk management techniques and financial performance of insurance companies. International Journal of Accounting Research, 2016. No. 4(1). P. 127. URL: https://www.academia.edu/download/57437194/001.pdf

Risk Management and Corporate Governance. Corporate Governance. OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264208636-en

Hovorushko T. A., Stetsiuk V. M., Tolstenko O. Iu. (2012) Upravlinnia finansovoiu diialnistiu strakhovoi kompanii z nadanniam zabezpechennia yii efektyvnoho rozvytku: monohrafiia. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 168 p.

Iermoshenko A. M. (2009) Ryzyky diialnosti strakhovykiv i shliakhy yikh zmenshennia. Aktualni problemy ekonomiky, no. 6 (96), pp. 207–215.

Nahliadova statystyka. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6

Novi pokaznyky rehuliatornoi zvitnosti strakhovykiv: Proiekt Zmin do Pravyl skladannia ta podannia zvitnosti uchasnykamy rynku nebankivskykh finansovykh posluh do Natsionalnoho banku Ukrainy. (2022). Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/New_indicators_regulatory_reporting_insurers_pr_06_2022.pdf?v=4

Prykaziuk N. V., Bilokon L. O. (2017) Teoretychne uporiadkuvannia metodiv ta instrumentiv finansovoho ryzyk-menedzhmentu strakhovykh kompanii. Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats. Ternopil: Vyd.-polihrafichnyi tsentr TNEU «Ekonomichna dumka». Vol. 27, no. 1, pp. 139–149.

Pro zatverdzhennia Vymoh do orhanizatsii i funktsionuvannia systemy upravlinnia ryzykamy u strakhovyka: Rozporiadzhennia vid 04.02.2014 No. 295. Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0344-14#Text

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro vymohy do systemy upravlinnia strakhovyka: proiekt postanovy Pravlinnia. (2023). Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2023-11-03.pdf?v =6

Pro strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 18.11.2021 r. No. 1909-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text

Sokyrynska I. H., Zhuravlova T. O. Abernikhina I. H. (2016) Strakhovyi menedzhment: navchalnyi posib. Dnipropetrovsk: Porohy, p. 293.

Sorokivska M. V. (2009) Upravlinnia finansovymy ryzykamy strakhovykh kompanii: dys. kand. ekon. nauk. NAN Ukrainy. In-t rehion. doslidzh. Lviv, 230 p.

Baumann N. Understanding COVID-19 impact on the insurance sector. Available at: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/understandingcovid-19-s-impact-on-the-insurance-sector-.html

Climate projections detail future risks for many people worldwide. Available at: https://phys.org/news/2023-08-climate-future-people-world wide.html

Eckles D. L., Hoyt R. E., Miller S. M. (2014) Reprint of: The impact of enterprise risk management on the marginal cost of reducing risk: Evidence from the insurance industry. Journal of Banking & Finance, no. 49, pp. 409–423. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.10.006

Hoyt R. E., Liebenberg A. P. (2011) The value of enterprise risk management. Journal of Risk and Insurance, no. 78(4), pp. 795–822. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2011.01413.x

Jabbour M., Abdel-Kader M. (2016) ERM adoption in the insurance sector: Is it a regulatory imperative or business value driven?. Qualitative Research in Accounting & Management, no. 13(4), pp. 472–510. DOI: https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2015-0035

Boldon J., Deaville M., Dent O., Hobbs I. 2022 insurance industry forecast: trends and future risks. Available at: https://kennedyslaw.com/en/thought-leadership/reports/2022-insurance-industry-forecast-trends-and-future-risks/

Kokobe S. A., Gemechu D. (2016) Risk management techniques and financial performance of insurance companies. International Journal of Accounting Research, no. 4(1), p. 127. Available at: https://www.academia.edu/download/57437194/001.pdf

Risk Management and Corporate Governance. Corporate Governance. OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264208636-en

Переглядів статті: 27
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Братюк, В., Михальчинець, Г., & Меденці, М. (2023). АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ТА СТРУКТУРА СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ. Трансформаційна економіка, (5 (05), 29-35. https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-5-5