СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: поведінка споживача, поведінка підприємства, модель, цільова аудиторія, ринок, адаптація

Анотація

В статті визначено необхідність вивчення поведінки підприємств у сучасній економічній науці. Зазначено, що дослідження та моделювання поведінки підприємств усіх галузей, в тому числі підприємств харчової промисловості, є ключовим інструментом функціонування бізнесу та розроблення управлінських стратегій, спрямованих на досягнення успіху в змінних умовах ринках. Встановлено різницю між поняттями «споживча поведінка підприємства» та «споживчоорієнтована поведінка підприємства». Запропоновано авторський підхід до визначення поняття «поведінка підприємства» – економічна категорія, яка передбачає сукупність дій, методів та способів реакції підприємства на чинники впливу з боку внутрішнього і зовнішнього середовища при врахуванні домінантних варіацій економічної поведінки (стратегічної, інноваційної, підприємницької, організаційної, інформаційної, конкурентної, ринкової, соціально-відповідальної) з метою досягнення цілей підприємства, яке має споживчоорієнтований підхід до прийняття управлінських рішень. Розроблено модель споживчоорієнтованої поведінки підприємства, яка враховує реальні та потенційні потреби і бажання цільової аудиторії та потенційні можливості ринку, а також запропоновано алгоритм процесу формування споживчоорієнтованої поведінки підприємства. Алгоритм процесу формування економічної поведінки підприємства має циклічний характер і складається із двох блоків. Перший блок «Підготовчо-аналітичний» включає визначення місії підприємства, встановлення цілей підприємства, аналіз і оцінювання інформації з метою здійснення аналізу економічних альтернатив, їхнього вибору та визначення можливостей реалізації. Другий блок – «Коригуючий» – присвячений економічній поведінці підприємства, яка має враховувати його цілі та місію. Виокремлення типів економічної поведінки підприємства дає змогу зосереджувати зусилля підприємства на тих напрямах економічної діяльності, які відображають характер та сутність економічної діяльності на основі взаємовпливу відповідних детермінантів. Вважаємо, що будь-який тип економічної поведінки, що відображений в алгоритмі, має орієнтуватися на споживача. Запропоновано авторську модель адаптаційної поведінки підприємства з урахуванням вимог ринку та споживчої поведінки на ринку. Ця модель враховує стан підприємств, стан ринку та стан споживача в процесі своїх змін, які проходять наступні етапи: початковий стан, контакт, початкова реакція, збалансування реакцій, адаптаційні зміни, новий стан. Розроблена модель дає можливість підприємствам передбачати та бути готовими до ймовірних поведінкових дії споживачів і вимог ринку та віднайти потенціал для вирішення проблеми з метою переходу підприємства в адаптивний новий стан, забезпечивши стабільність своєї підприємницької діяльності та тенденцій розвитку.

Посилання

Becker M.C., Knudsen Th., Swedberg R. Schumpeter’s Theory of Economic Development: 100 years of development. Journal of Evolutionary Economics. 2012. Vol. 22. P. 917–933.

Halley A. and Guilhon A. Logistics behaviour of small enterprises: performance, strategy and definition. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 1997. Vol. 27. No. 8. P. 475–495. DOI: https://doi.org/10.1108/09600039710182644

Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 3. 0: From Products To Customers To The Human Spirit. Wiley. John Wiley & Sons, LTD, 2010. 208 p.

Solomon M.R. Consumer Behavior: Buying, Having, andBeing. Philadelphia: St. Joseph'sUniversity. 2016. 624 p.

Thaler Richard H. Behavioral Economics. Journal of Political Economy. 2017. No. 125 (6). P. 1799–1805. DOI: https://doi.org/10.1086/694640

Войнаренко М.П. Фактор економічної поведінки у діяльності підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. Т. 1. С. 61–65.

Ємельянов О.Ю., Петрушка Т.О., Лесик Л.І. Моделювання поведінки підприємств-конкурентів та оцінювання рівня конкуренції на ринку. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 5. С. 178–187.

Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів: навч. пос. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 176 с.

Карачина Н.П. Моделювання економічної поведінки підприємства на рівні мікроекономічного аналізу. Механізм регулювання економіки. 2008. № 2. С. 214–222.

Карачина Н.П. Удосконалення процесу формування економічної поведінки підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2009. № 640. С. 285–290.

Ліхоносова Г.С. Моделювання поведінки підприємства в процесі самоорганізації. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 1 (23). С. 197–202.

Петришин Л.П. Міжрегіональні відмінності в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 14. Ч. 2. С. 69–72.

Becker M. C., Knudsen Th., Swedberg R. (2012) Schumpeter’s Theory of Economic Development: 100 years of development. Journal of Evolutionary Economics, vol. 22, pp. 917–933. (in English)

Halley A. and Guilhon A. (1997) Logistics behaviour of small enterprises: performance, strategy and definition. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 27, no. 8, pp. 475–495. DOI: https://doi.org/10.1108/09600039710182644 (in English)

Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010) Marketing 3.0: From Products To Customers To The Human Spirit. Wiley. John Wiley & Sons, LTD, 208 p. (in English)

Solomon M. R. (2016) Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. Philadelphia: St. Joseph'sUniversity, 624 p. (in English)

Thaler Richard H. (2017) Behavioral Economics. Journal of Political Economy, no. 125 (6), pp. 1799–1805. DOI: https://doi.org/10.1086/694640 (in English)

Voinarenko M. P. (2011) Faktor ekonomichnoi povedinky u diialnosti pidpryiemstv. [The factor of economic behavior in the activity of enterprises] Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Herald of Khmelnytskyi national university, no. 6, vol. 1, pp. 61–65. (in Ukrainian)

Iemelianov O. Iu., Petrushka T. O., Lesyk L. I. (2017) Modeliuvannia povedinky pidpryiemstv-konkurentiv ta otsiniuvannia rivnia konkurentsii na rynku. [Modeling the behavior of competing enterprises and evaluating the level of competition in the market]. Aktualni problemy ekonomiky - Actual problems of economy, no. 5, pp. 178–187. (in Ukrainian)

Karachyna N. P. (2008) Modeliuvannia ekonomichnoi povedinky pidpryiemstva na rivni mikroekonomichnoho analizu. [Modeling the economic behavior of the enterprise at the level of microeconomic analysis.] Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky - Mechanism of economic regulation, no. 2, pp. 214–222. (in Ukrainian)

Prokopenko O. V., Troian M. Iu. (2008) Povedinka spozhyvachiv [Consumer behavior]: navch. pos. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 176 p. (in Ukrainian)

Karachyna N. P. (2009) Udoskonalennia protsesu formuvannia ekonomichnoi povedinky pidpryiemstva. [Improvement of the process of formation of economic behavior of the enterprise]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnia - Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Problems of economics and management, no. 640, pp. 285–290.

Likhonosova H. S. (2011) Modeliuvannia povedinky pidpryiemstva v protsesi samoorhanizatsii. [Modeling the behavior of the enterprise in the process of self-organization.] Ekonomichnyi visnyk Donbasu - Economic Herald of Donbass, no. 1 (23), pp. 197–202

Petryshyn L. P. (2017) Mizhrehionalni vidminnosti v ekonomichnii povedintsi silskohospodarskykh pidpryiemstv [Interregional differences in the economic behavior of agricultural enterprises.]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu - Uzhhorod National University Herald, vol. 14, is. 2, pp. 69–72.

Переглядів статті: 31
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Капінус, Л. (2023). СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ. Трансформаційна економіка, (5 (05), 51-57. https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-5-9