ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

  • А.А. Макурін Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-8093-736X
  • С.П. Максимов Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: об’єкт інвестування, управління, ризики, економічні наслідки, фінансові інновації

Анотація

Стаття присвячена визначенню основних особливостей інвестування та управління ними. В дослідженні проаналізовано основні особливості притаманні інвестиціям. Розглянути погляди науковців з точки зору вибора об’єкта інвестицій. Під інвестицією варто розуміти будь-які активи, які в майбутньому, як очікуються принесуть вигоду фізичним чи юридичним особам. Так до таких активів відносять криптовалюти – сучасні фінансові інвестиції, фінансові та цифрові технології, (такі як блокчейн та Big Data, штучний інтелект). Все це пов’язано з цифровізацією суспільства, отже інновації та інвестиції розвиваються паралельно та є невід’ємними складовими сучасності. Виокремлено основні завдання і методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств, які ґрунтуються на плануванні інвестицій, якості інвестицій, врахуванні управлінських рішень, щодо управління інвестиціями, ризики та законодавче регулювання таких інвестицій. Запропоновано схему управління інвестиціями яка включає рівень управління, суб’єкт управління, об’єкт управління та предмет управління. Розглянуто основні вимоги до інвестицій які враховують конкурентоспроможність та ґрунтуються на економічній складовій. Основна увага під час інвестування приділяється ризикам та інвестиційній привабливості об’єкта. Крім цього, варто звернути увагу на інвестиційний клімат який формується в країні, регіоні чи на підприємстві в цілому. Встановлено, що на нього впливають політичні та економічні чинники. Оскільки він враховує політичні, соціальні та економічні чинники, які впливають на формування джерел з іноземних чи вітчизняних інвестицій. Основними стримуючими чинниками кількість іноземних інвестицій в сучасні підприємства на наш погляд є політична ситуація в країні та економічні параметри держави. Отже можна дійти висновку, що система управління підприємства має бути гнучкою і вчасно реагувати на зміни в сучасній економічній системі. Важливим аспектом при здійсненні інвестиційної діяльності має бути як процес залучення, так і використання інвестиційних ресурсів, що в майбутньому забезпечить зростання вартості підприємства.

Посилання

Поліщук Н. Криптовалюта як засіб підвищення інвестиційної привабливості українського бізнесу: правовий аспект. Підприємництво, господарство і право. 2020. №. 290. С. 100–104.

Пантєлєєва Н.М. Фінансова безпека в умовах цифрової економіки: очікування і реальність. Фінансовий простір. 2020. №. 2 (38). С. 22–37.

Верхоглядова Н., Касьяновський Є. Методичний підхід до управління інвестиціями в реальний сектор на основі індикативного оцінювання. Економічний дискурс. 2018. №. 1. С. 42–50.

Іртищева І.О., Крамаренко І.С., Іртищев О.С., Гарагуля А.В. Ставцов Р.В. Цифрова економіка в Україні: виклики сьогодення та завдання управління. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8074

Johnson M.R., McCarthy I.P. Product Recovery Decisions within the Context of Extended Producer Responsibility. Journal of Engineering and Technology Management. 2014. No. 34. P. 9–28.

Мишко О.А., Камінська І.М. Особливості управління інвестиційною діяльністю виробничих підприємств в умовах економічної глобалізації. Economic forum. 2021. Vol. 1. No. 1.

Шаро О. Державне управління інвестиціями у світлі міжнародного досвіду. Журнал європейської економіки. 2017. № 5.3. С. 299–316.

Проволоцька О.М., Чаусов О.В. Соціально-економічні аспекти ефективності інвестицій. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. 2016. Том 24. Вип. 10 (1). С. 27–32.

Васильців Т.Г., Городня Т.А,. Лупак Р.Л. Економічні аспекти диверсифікації підприємства з використанням інноваційних інвестицій. Інтелект XXI. 2017. № 1. С. 52–57.

Іващенко А.І. Теоретичні аспекти розвитку соціально відповідального інвестування в Україні. Облік і фінанси. 2014. № 3. С. 90–95.

Сириченко Н.С. Економічна сутність і класифікація інвестицій в умовах глобальних трансформацій. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. 2015. № 2 (1). С. 263–269.

Музиченко А.С., Слатвінський М.А. Інвестиції як чинник модернізації економіки України. Інвестиції: практика та досвід 3 (2014): 6-10.

Polishchuk N. (2020) Kryptovaliuta yak zasib pidvyshchennia investytsiinoi pryvablyvosti ukrainskoho biznesu: pravovyi aspekt [Cryptocurrency as a means of increasing the investment attractiveness of Ukrainian business: legal aspect]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 290, pp. 100–104.

Pantielieieva N. (2020) Finansova bezpeka v umovakh tsyfrovoi ekonomiky: ochikuvannia i realnist [Financial security in the digital economy: expectations and reality. Financial space.] Finansovyi prostir, vol. 2 (38), pp. 22–37.

Verkhohliadova N., Kasianovskyi Ye. (2018) Metodychnyi pidkhid do upravlinnia investytsiiamy v realnyi sektor na osnovi indykatyvnoho otsiniuvannia. [A methodical approach to managing investments in the real sector based on indicative assessment]. Ekonomichnyi dyskurs, vol. 1, pp. 42–50.

Irtyshcheva I. O., Kramarenko I. S., Irtyshchev O. S., Harahulia A. V., Stavtsov R. V. (2020) Tsyfrova ekonomika v Ukraini: vyklyky sohodennia ta zavdannia upravlinnia [Digital economy in Ukraine: challenges of today and tasks of management]. Efektyvna ekonomika, vol. 7 Available at:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8074

Johnson M. R., McCarthy I. P. (2014) Product Recovery Decisions within the Context of Extended Producer Responsibility Journal of Engineering and Technology Management, vol. 34, pp. 9–28.

Myshko O., Kaminska I. (2021) Osoblyvosti upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu vyrobnychykh pidpryiemstv v umovakh ekonomichnoi hlobalizatsii [Peculiarities of managing investment activities of manufacturing enterprises in the conditions of economic globalization]. Economic forum, vol. 1.

Sharo O. (2017) Derzhavne upravlinnia investytsiiamy u svitli mizhnarodnoho dosvidu [State management of investments in the light of international experience] Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, vol.5.3, pp. 299–316.

Provolotska O. M., Chausov O. V. (2016) Sotsialno-ekonomichni aspekty efektyvnosti investytsii [Socio-economic aspects of investment effectiveness] Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 10 (1), pp. 27–32.

Vasyltsiv T. H.,. Horodnia T. A,. Lupak R. L. (2017) Ekonomichni aspekty dyversyfikatsii pidpryiemstva z vykorystanniam innovatsiinykh investytsii [Economic aspects of enterprise diversification using innovative investments]. Intelekt XXI, vol.1, pp. 52–57.

Ivashchenko A. I. (2014) Teoretychni aspekty rozvytku sotsialno vidpovidalnoho investuvannia v Ukraini [Theoretical aspects of the development of socially responsible investing in Ukraine]. Oblik i finansy, vol. 3, pp. 90–95

Syrychenko N. S. (2015) Ekonomichna sutnist i klasyfikatsiia investytsii v umovakh hlobalnykh transformatsii [Economic essence and classification of investments in the conditions of global transformations]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika, vol. 1, pp. 263–269.

Muzychenko A. S., Slatvinskyi M. A. (2014) Investytsii yak chynnyk modernizatsii ekonomiky Ukrainy [Investments as a factor in the modernization of Ukraine's economy]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 6–10.

Переглядів статті: 27
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Макурін, А., & Максимов, С. (2023). ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ. Трансформаційна економіка, (5 (05), 82-86. https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-5-14