ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛOКЧEЙНУ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Ключові слова: блокчейн, банки, віртуальні активи, фінансові транзакції, безпека банку

Анотація

Досвід застосування блокчейн-технологій у міжнародній практиці засвідчує їхній доволі широкий потенціал для різних сфер діяльності. Зокрема, сьогодні використання блокчейн-технологій є однією з найбільш інноваційних та перспективних тенденцій на фінансовому ринку. Відкритий та децентралізований характер блокчейну дозволяє зменшити трансакційні витрати, зробити фінансові операції більш прозорими та безпечними. Розвиток фінансового сектору України впродовж останніх років йде в руслі світових тенденцій, навіть попри ризики та загрози, спричинені повномасштабними воєнними діями. Інновації змінюють напрямок розвитку фінансового ринку та допомагають вирішувати окремі проблеми функціонування банківських систем. Технологія блокчейну набуває дедалі більшого поширення у фінансовому секторі з огляду на свої очевидні переваги, які дозволяють підвищити ефективність здійснення окремих операцій, зокрема платіжних, а також забезпечити належний рівень захисту систем та даних. У той же час ми вважаємо, що її впровадження у діяльність фінансових посередників пов’язане із низкою викликів, зокрема кіберзагрозами, нестабільністю цифрових фінансових інструментів, що базуються на блокчейні, а також із регулятивними ризиками. У статті визначено, що мотивами, які можуть спонукати банки до впровадження блокчейну у свої бізнес-процеси, передусім є ефективність, безпека, автономність та контроль. Ми визначили, яким чином основні характеристики блокчейну (надійність, прозорість, конфіденційність, неврегульованість, кібервразливість, технологічна складність та інші) можуть сприяти чи потенційно перешкоджати реалізації перелічених мотивів. Можна стверджувати, що застосування технології блокчейну у банківському бізнесі має значні перспективи, проте вони значним чином залежать ефективності рішень, що будуть прийняті законодавцями та регуляторами щодо питання формування нормативно-правового поля для використання фінансовими посередниками технології блокчейну та цифрових активів, що на ній базуються.

Посилання

Цeруш К.В. Впровадження блoкчeйн-тexнoлoгiй в трaнcфoрмaцiйнiй фiнaнcoвiй cиcтeмi Укрaїни. 2019. URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7496/1/zbirnyk_tez_3-4_10_19_31.pdf

Бaлaзюк O., Пилявeць В. Тexнoлoгiя блoкчeйн: дocлiджeння суті та aнaлiз cфeр викoриcтaння. Eкoнoмiкa тa cуcпiльcтвo. 2022. № 43. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1701/1636

Ніколаєв С.О., Вороненко В.І., Ковальов Б.Л., Гриценко П.В., Одеволе О.О. Блокчейн як фактор цифрової трансформації економіки України. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2021. № 2. С. 16−23. DOI: https://doi.org/10.21272/1817-9215.2021.2-2

Дудинeць Л.A. Розвиток фiнaнcoвих тexнoлoгiй як фактор мoдeрнiзaцiї фiнaнcoвoї cиcтeми. 2018. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/149.pdf

Киciльoвa I.Ю., Iпaтькo М.I. Тexнoлoгiя блoкчeйн у фiнaнcoвiй cфeрi. In The 9th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations”(May 19-21, 2021) Toronto, Canada : Perfect Publishing, 2021. 678 p. P. 324. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/world-science-problems-prospects-and-innovations-19-21.05.21.pdf#page=324

Вергелюк Ю. Потенціал використання блокчейн технологій на фінансовому ринку. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-15

Демид В.М., Підхомний О.М. Фінансові мотиви застосування Блокчейн-технологій у банківській справі. Економіка та суспільство. 2021. № 34. C. 4. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/997/955/

Про віртуальні активи: Закон України від 17 лютого 2022 р. № 2074-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text

Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/213503.html

Dancho Petrov. Blockchain Ecosystem in the Financial Services Industry. FAIMA Business & Management Journal. 2020. Vol. 8. P. 19–29. URL: http://www.faimajournal.ro/full_issue/26.%20INTERIOR%20Revista%20FAIMA%20Vol%208%20-%20Issue%201%20

Rebecca Lewis, John McPartland, Rajeev Ranjan (2019) Blockchain and financial market innovation. J.P. Morgan Center For Commodities. University Of Colorado Denver Business School. 2019. URL: https://www.jpmcc-gcard.com/wp-content/uploads/2019/03/GCARD-Summer-2019-Chicago-Fed.pdf

Dulani Jayasuriya Daluwathumullagamage, Alexandra Sims. Fantastic Beasts: Blockchain Based Banking. Journal of Risks and Financial Management. No. 14(4). Available at: http://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/170

Derrick Bonyuet. Overview and Impact of Blockchain on Auditing. The International Journal of Digital Accounting Research. 2020. Vol. 20, P. 31–43. DOI: https://doi.org/10.4192/1577-8517-v20_2

Manlu Liu, Kean Wu, Jennifer Jie Xu. How Will Blockchain Technology Impact Auditing and Accounting: Permissionless versus Permissioned Blockchain. American Account Association. 2019. Vol. 13. No. 2. P. 19–29. DOI: https://doi.org/10.2308/ciia-52540

Marion Pauline Gauthier, Nathalie Brender. How do the current auditing standards fit the emergent use of blockchain? Managerial Auditing Journal. 2021. Vol. 36. P. 365–385. DOI: https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2019-2513

Thomson Reuters. KYC Challenges in 2017: A Focus on the Impact of Global Regulations in the United States. URL: https://risk.thomsonreuters.com/..kyc-challenges-2017-usa.pdf

What is Blockchain? Distributed registry technology in simple words. URL: http://bitcoin-crypto-portal.com/scho-take-blokcheyn-blockchain-tehnolog-ya-rozpod-lenogo-re-stru-prostimi-slovami/

The BlueNoroff cryptocurrency hunt is still on. URL: https://securelist.com/the-bluenoroff-cryptocur-rency-hunt-is-still-on/105488

Najoua Elommal, Riadh Manita (2021) How blockchain innovation could affect the audit profession: a qualitative study. Journal of Innovation Economics & Management. 2021. Vol. 0(1). DOI: https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0103

Higginson M., Nadeau M., Rajgopal K. Blockchain’s Occam Problem. McKinsey on Payment. 2019. URL: https://www.mckinsey.com/industries/financialservices/our-insights/blockchains-ccam-problem

Tserush K. V. (2019) Vprovadzhennia blokchein-texnolohii v trancformatsiinii financovii cyctemi Ukrainy. [Implementation of blockchain technology in the transformational financial system of Ukraine] Available at: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7496/1/zbirnyk_tez_3-4_10_19_31.pdf (in Ukrainian)

Balaziuk O., Pyliavets V. (2022) Texnolohiia blokchein: doclidzhennia cuti ta analiz cfer vykoryctannia [Blockchain technology: investigation of the essence and analysis of cases of use]. Ekonomika ta cucpilctvo – Economics and society, vol. 43. Available at: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1701/1636 (in Ukrainian)

Nikolaev S. O., Voronenko V. I., Kovalev B. L., Hrytsenko P. V., Odevole O. O. (2021) Blokchein yak faktor tsyfrovoi transformatsii ekonomiky Ukrainy [Blockchain as a factor in the digital transformation of the economy of Ukraine]. Bulletin of Sumy State University. Ekonomika – Economics, vol 2, pp. 16−23. DOI: https://doi.org/10.21272/1817-9215.2021.2-2 (in Ukrainian)

Dudynets L. A. (2018) Rozvytok financovykh texnolohii yak faktor modernizatsii financovoi cyctemy [The development of financial technology as a factor in the modernization of the financial system]. Available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/149.pdf (in Ukrainian)

Kicil'ova I. Yu., Ipatko M. I. (2021). Texnolohiia blokchein u financovii cferi [Blockchain technology in the financial sphere]. At the 9th International scientific and practical conference World science: problems, prospects and innovations (Toronto, May 19th-21th, 2021). Toronto, Canada: Perfect Publishing, p. 678 Available at: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/world-science-problems-prospects-and-innovations-19-21.05.21.pdf#page=324

Vergelyuk Y. (2022) Potentsial vykorystannia blokchein tekhnolohii na finansovomu rynku [The potential of using blockchain technologies in the financial market]. Economy and society, vol. 38. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-15 (in Ukrainian)

Demyd V. М., Pidhomnyi О. М. (2021) Financial motives for using Blockchain technologies in banking. Economy and society, vol. 34, p. 4. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/997/955/ (in Ukrainian)

Pro virtualni aktyvy [On virtual assets]: Law of Ukraine dated February 17, 2022 No. 2074-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text (in Ukrainian)

Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/213503.html (in Ukrainian)

Dancho Petrov (2020) Blockchain Ecosystem in the Financial Services Industry. FAIMA Business & Management Journal, vol. 8, pp. 19–29. Available at: http://www.faimajournal.ro/full_issue/26.%20INTERIOR%20Revista%20FAIMA%20Vol%208%20-%20Issue%201%20

Rebecca Lewis, John McPartland, Rajeev Ranjan (2019) Blockchain and financial market innovation. J.P. Morgan Center For Commodities. University of Colorado Denver business school. Available at: http://www.jpmcc-gcard.com/wp-content/uploads/2019/03/GCARD-Summer-2019-Chicago-Fed.pdf

Dulani Jayasuriya Daluwathumullagamage, Alexandra Sims. Fantastic Beasts: Blockchain Based Banking. Journal of Risks and Financial Management, no. 14(4) Available at: http://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/170

Derrick Bonyuet (2020) Overview and Impact of Blockchain on Auditing. The International Journal of Digital Accounting Research, vol. 20, pp. 31–43. DOI https://doi.org/10.4192/1577-8517-v20_2

Manlu Liu, Kean Wu, Jennifer Jie Xu (2019) How Will Blockchain Technology Impact Auditing and Accounting: Permissionless versus Permissioned Blockchain. American Account Association, vol. 13, no. 2, pp. 19–29. DOI: https://doi.org/10.2308/ciia-52540

Marion Pauline Gauthier, Nathalie Brender (2021) How do the current auditing standards fit the emergent use of blockchain? Managerial Auditing Journal, vol. 36, pp. 365–385. DOI: https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2019-2513

Thomson Reuters. KYC Challenges in 2017: A Focus on the Impact of Global Regulations in the United States. Available at: https://risk.thomsonreuters.com/..kyc-challenges-2017-usa.pdf

What is Blockchain? Distributed registry technology in simple words. Available at: http://bitcoin-crypto-portal.com/scho-take-blokcheyn-blockchain-tehnolog-ya-rozpod-lenogo-re-stru-prostimi-slovami/

The BlueNoroff cryptocurrency hunt is still on. Available at: https://securelist.com/the-bluenoroff-cryptocur-rency-hunt-is-still-on/105488

Najoua Elommal, Riadh Manita (2021) How blockchain innovation could affect the audit profession: a qualitative study. Journal of Innovation Economics & Management, vol. 0(1). DOI: https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0103

Higginson M., Nadeau M., Rajgopal K. (2019) Blockchain’s Occam Problem. McKinsey on Payment. Available at: https://www.mckinsey.com/industries/financialservices/our-insights/blockchains-ccam-problem

Переглядів статті: 27
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Рисін, В., Мамчук, А., & Печенко, Р. (2023). ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛOКЧEЙНУ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ. Трансформаційна економіка, (5 (05), 109-114. https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-5-19