ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ТОРГІВЛІ АВТОЗАПЧАСТИНАМИ УКРАЇНИ

  • С.В. Ковальчук Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Ключові слова: трейд-маркетинг, торговельне підприємництво, торгівля, ринок автозапчастин

Анотація

Розвиток торговельного підприємництва в Україні і у світі в цілому зазнав істотних змін через процеси, спричинені у 2019-2021 рр. пандемією COVID-19, а з 24 лютого 2022 р. – військовою агресією з боку рф. Пандемія прискорила перехід торговельного бізнесу на on-line платформи і маркетплейси. Для отримання більшого прибутку та задоволення потреб клієнтів підприємства, що працюють на ринку автозапчастин, застосовують інструменти трейд-маркетингу. Трейд-маркетинг потребує уточнення щодо визначення його змісту і напрямів його застосування сучасними виробниками автомобілів та автозапчастин, а також представниками ритейлу. Метою написання статі стала необхідність уточнення певних теоретичних узагальнень щодо конкретизації дефініції «трейд-маркетинг» та визначити проблемні аспекти та перспективи розвитку трейд-маркетингу на ринку торгівлі автозапчастинами України. У статті сформовано власне бачення автора щодо поняття «трейд-маркетинг». Досліджено тенденції розвитку ринку автомобілів та автозапчастин, сформовано тренди трейд-маркетингу для ринку автозапчастин. Запровадження інноваційних технологій трейд-маркетингу, масовий перехід компаній до виробництва електромобілів, розробки у сфері автономних автомобілів і поширення нових форм мобільності, таких як: каршерінг та райдшерінг, є лише незначною часткою перспективних напрямів розвитку автомобілебудування, а отже і подальшого розвитку ринку автозапчастин.

Посилання

Андрощук Г. COVID-19: вплив на електронну комерцію. Всеукраїнське професійне юридичне видання «Юридична газета». URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/medichne-pravo-farmacevtika/covid19-vpliv-na-elektronnu-komerciyu.html (дата звернення: 04.01.2023).

Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика : навч. посібник. Київ : Професіонал, 2004. 288 с.

Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент : навч. посібник. Київ : Вид-во КНЕУ, 1998. 624 с.

Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. Київ : Лібра, 2002. 705 с.

Запчастини в Інтернеті – простір варіантів цифрового всесвіту. URL: https://carway.info/uk/magazine/issue/2020-01/zapchastyny-v-interneti-prostir-variantiv-cyfrovogo-vsesvitu (дата звернення: 04.01.2023).

Інтернет-ринок автозапчастин. URL: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRmHY2ZwnEhyD7Q5OMZTZ5u8zYGiScAumjrAm6ff-i4HNVty0GRZJuwzwSd3OhLrIWbZmitAvtYGW7a/pub?start=false&loop=false&delayms=5000&slide=id.gdace88c861_1_0 (дата звернення: 04.01.2023).

Ковальчук С.В., Дражниця С.А., Чорна Д.А. Діджитал-удосконалення комерційної діяльності підприємства на ринку автозапчастин. Підприємництво і маркетинг у формуванні національної безпеки за умов сучасних глобальних викликів: тези доповідей економічного науково-практичного форуму. Хмельницький : ХНУ, 2022. С. 234-240.

Комерційна діяльність : підруч. / за ред. проф. В.В. Апопія. Київ : Знання, 2008. 558 с.

Консолідований звіт про управління за 2020 рік групи компанії «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ». URL: https://bit.ly/3hld70j (дата звернення: 09.01.2023).

Маркетинг : навч. посіб. / під редакцією С.В. Ковальчук. Львів : Новий світ-2000, 2018. 679 с.

Осмоляк Н.М. Трейд-маркетингові тенденції в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. Серія: Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності. 2014. № 5. С. 115-119.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 09.01.2023).

Офіційний сайт «УкрАвтопром». URL: https://ukrautoprom.com.ua/ (дата звернення: 09.01.2023).

Примак Т.О. Оцінка економічної ефективності комплексу маркетингових комунікацій. Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. Київ, 2013. Вип.12. С. 350-356.

Розумей С.Б., Юденко Г.Ю., Гончарова О.А. Сучасні тенденції використання трейд-маркетингу на виробничих та торговельних підприємствах. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36988/1/33.pdf (дата звернення: 10.01.2023).

Тенденції ринку автомобілів у 2022 році. URL: https://autogeek.com.ua/tendentsii-rynku-avtomobiliv-u-2022-rotsi/ (дата звернення: 10.01.2023).

Трейд-маркетинг: його інструменти і стратегії. Акції торгового маркетингу. URL: https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/trejd-marketing-ego-instrumenty-i-strategii.-akcii-torgovogo-marketinga.html (дата звернення: 10.01.2023).

Тренди ринку 2018: що робитимуть дистриб’ютори запчастин. URL: https://www.elit.ua/news-and-stock/news/2734-trendi-rinku-2018-csho-robitimut- (дата звернення: 10.01.2023).

Череп А.В., Ортинська О.Л. Основні аспекти комерційної діяльності підприємств. Продуктивні сили і регіональна економіка. 2008. Ч. 1. С. 198-203.

Як війна вплинула на стан «залізних коней» українців і на що слід звертати увагу. URL: https://24tv.ua/viyna-rosiyi-ukrayinoyu-zapchastini-do-avto-remont-avtomobilya_n2082407 (дата звернення: 11.01.2023).

Androshchuk H. COVID-19: vplyv na elektronnu komertsiyu. [COVID-19: impact on electronic commerce]. Vseukrayinsʹke profesiyne yurydychne vydannya «Yurydychna hazeta». Available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/medichne-pravo-farmacevtika/covid19-vpliv-na-elektronnu-komerciyu.html (accessed 04 January 2023).

Balabanova, L.V. and Hermanchuk A.M. (2004) Komertsiyna diyalʹnistʹ: marketynh i lohistyka [Commercial activity: marketing and logistics] : Tutorial. Kyiv: Profesional, 2004. 288 p.

Voychak, A.V. (1998) Marketynhovyi menedzhment [Marketing management] : Tutorial. Kyiv : Vyd-vo KNEU, 624 p.

Harkavenko, S.S. (2002) Marketynh [Marketing] : textbook. Kyiv : Libra, 705 р.

Zapchastyny v Interneti – prostir variantiv tsyfrovoho vsesvitu. [Spare parts on the Internet - the space of options of the digital universe]. Available at: https://carway.info/uk/magazine/issue/2020-01/zapchastyny-v-interneti-prostir-variantiv-cyfrovogo-vsesvitu (accessed 04 January 2023).

Internet-rynok avtozapchastyn. [Internet market of auto parts]. Available at: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRmHY2ZwnEhyD7Q5OMZTZ5u8zYGiScAumjrAm6ff-i4HNVty0GRZJuwzwSd3OhLrIWbZmitAvtYGW7a/pub?start=false&loop=false&delayms=5000&slide=id.gdace88c861_1_0 (accessed 04 January 2023).

Kovalʹchuk, S.V., Drazhnytsya, S.A. and Chorna, D.A. (2022) Didzhytal-udoskonalennya komertsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstva na rynku avtozapchastyn. [Digital improvement of the enterprise's commercial activity in the auto parts market]. Pidpryyemnytstvo i marketynh u formuvanni natsionalʹnoyi bezpeky za umov suchasnykh hlobalʹnykh vyklykiv: tezy dopovidey ekonomichnoho naukovo-praktychnoho forumu. Khmelʹnytsʹkyy: KHNU, Pp. 234-240.

Komertsiyna diyalʹnistʹ [Commercial activity] : textbook. / by Apopii, V.V. Kyiv : Znannya, 2008. 558 p.

Konsolidovanyy zvit pro upravlinnya za 2020 rik hrupy kompaniyi «UKRAYINSʹKA AVTOMOBILʹNA KORPORATSIYA». [Consolidated management report for 2020 of the group of companies "UKRAINIAN AUTOMOBILE CORPORATION"]. Available at: https://bit.ly/3hld70j (accessed 09 January 2023).

Marketynh [Marketing]: Tutorial. / by Kovalʹchuk, S.V. Lʹviv : Novyi svit-2000, 2018. – 679 p.

Osmolyak, N.M. (2014) Treyd-marketynhovi tendentsiyi v Ukrayini. [Trade-marketing trends in Ukraine]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini. Seriya: Ekonomichni problemy rozvytku haluzey ta vydiv ekonomichnoyi diyalʹnosti. Vol 5. Pp. 115-119.

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 09 January 2023).

Ofitsiynyy sayt «UkrAvtoprom». [Official website of "UkrAvtoprom"]. Available at: https://ukrautoprom.com.ua/ (accessed 09 January 2023).

Prymak, T.O. (2013) Otsinka ekonomichnoyi efektyvnosti kompleksu marketynhovykh komunikatsiy. [Evaluation of the economic effectiveness of the marketing communications complex]. Systemni metody keruvannya, tekhnolohiya ta orhanizatsiya vyrobnytstva, remontu i ekspluatatsiyi avtomobiliv. Kyiv, Vol. 12. Pp. 350-356.

Rozumey, S.B., Yudenko H.Yu. and Honcharova O.A. Suchasni tendentsiyi vykorystannya treyd-marketynhu na vyrobnychykh ta torhovelʹnykh pidpryyemstvakh. [Modern trends in the use of trade marketing in production and trade enterprises]. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36988/1/33.pdf (accessed 10 January 2023).

Tendentsiyi rynku avtomobiliv u 2022 rotsi. [Car market trends in 2022]. Available at: https://autogeek.com.ua/tendentsii-rynku-avtomobiliv-u-2022-rotsi/ (accessed 10 January 2023).

Treyd-marketynh: yoho instrumenty i stratehiyi. Aktsiyi torhovoho marketynhu. [Trade marketing: its tools and strategies. Trade marketing promotions]. Available at: https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/trejd-marketing-ego-instrumenty-i-strategii.-akcii-torgovogo-marketinga.html (accessed 10 January 2023).

Trendy rynku 2018: shcho robytymuʹ dystrybyutory zapchastyn. [Market trends 2018: what spare parts distributors will do]. Available at: https://www.elit.ua/news-and-stock/news/2734-trendi-rinku-2018-csho-robitimut- (accessed 10 January 2023).

Cherep, A.V. and Ortynska O.L. (2008) Osnovni aspekty komertsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv. [Main aspects of commercial activity of enterprises]. Produktyvni syly i rehionalʹna ekonomika. Vol. 1. Pp. 198-203.

Yak viina vplynula na stan «zaliznykh koney» ukrayintsiv i na shcho slid zvertaty uvahu. [How the war affected the condition of the "iron horses" of Ukrainians and what should be paid attention]. Available at: https://24tv.ua/viyna-rosiyi-ukrayinoyu-zapchastini-do-avto-remont-avtomobilya_n2082407 (accessed 11 January 2023).

Переглядів статті: 195
Завантажень PDF: 233
Опубліковано
2023-03-10
Як цитувати
Ковальчук, С. (2023). ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ТОРГІВЛІ АВТОЗАПЧАСТИНАМИ УКРАЇНИ . Трансформаційна економіка, (1 (01), 28-34. https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-1-5