CHATGPT ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: ChatGPT, штучний інтелект, маркетингові стратегії, маркетингові інструменти

Анотація

Поява штучного інтелекту (ШІ) призвела до значних змін у різних сферах, включно з маркетингом. Однією з відомих технологій ШІ є ChatGPT, велика мовна модель, розроблена OpenAI. У цій статті досліджується потенціал ChatGPT як інструменту розробки маркетингової стратегії для підприємств. Стаття починається з огляду ChatGPT та його можливостей, підкреслюючи його здатність генерувати людські текстові відповіді на основі заданих підказок. Досліджено потенціал ChatGPT для автоматизації різноманітних маркетингових завдань, таких як створення контенту, взаємодія з клієнтами та аналіз даних, що може оптимізувати маркетингові процеси та підвищити ефективність. У статті розглядаються переваги використання ChatGPT у розробці маркетингової стратегії. Підкреслюється здатність ChatGPT аналізувати величезні масиви даних і генерувати ідеї для визначення вподобань клієнтів, ринкових тенденцій і аналізу конкурентів. Підкреслюється потенціал ChatGPT у персоналізації взаємодії з клієнтами, наданні індивідуальних рекомендацій і покращенні взаємодії з клієнтами, що може призвести до підвищення рівня задоволеності та лояльності клієнтів. Проаналізовано обмеження ChatGPT, зокрема його залежність від якості даних, потенційні упередження та обмеження в розумінні контексту та нюансів. Визначаються етичні міркування у використанні технологій штучного інтелекту, таких як ChatGPT, у маркетингу, таких як проблеми конфіденційності та необхідність прозорого та відповідального використання даних. У статті наведено рекомендації щодо використання ChatGPT у розробці маркетингової стратегії. Ці рекомендації включають врахування контексту, коригування параметрів моделі, регулярне оновлення даних, включення живої взаємодії з клієнтом і вдосконалення моделі на основі відгуків. У статті пропонується розглядати ChatGPT як потужний інструмент розробки маркетингової стратегії для підприємств, здатного автоматизувати, аналізувати та вдосконалювати різні аспекти маркетингової діяльності. Однак також наголошується на необхідності обережного підходу до використання технології, враховуючи етичні аспекти, ризики та необхідність постійного моніторингу та оновлення моделі для забезпечення оптимальних результатів. Крім того, у статті підкреслюється потенціал ChatGPT у сприянні інноваціям у маркетингу, дозволяючи підприємствам експериментувати з новими ідеями, створювати креативний контент і адаптуватися до швидкої зміни динаміки ринку. Підкреслюється потенційна економічна ефективність використання ChatGPT у розробці маркетингової стратегії, оскільки це може зменшити потребу в ручній праці та забезпечити більш ефективне використання ресурсів. Досліджуються наслідки використання ChatGPT для розробки маркетингової стратегії для підприємств різних розмірів і галузей. Підкреслюється, як ChatGPT може принести користь малим і середнім підприємствам, надаючи їм недорогий доступ до передових маркетингових можливостей, які можуть вирівняти умови гри з більшими конкурентами. Також обговорюється, як ChatGPT можна застосовувати в різних галузях, таких як електронна комерція, створення контенту, обслуговування клієнтів і аналіз даних, щоб покращити маркетингові зусилля та отримати конкурентну перевагу. Крім того, у статті розглядаються потенційні проблеми та проблеми, пов’язані з використанням ChatGPT у розробці маркетингової стратегії. Обговорюються потенційні ризики надмірної залежності від штучного інтелекту, необхідність людського контролю та важливість забезпечення конфіденційності та безпеки даних. Висвітлюються проблеми інтеграції ChatGPT в існуючі маркетингові робочі процеси, навчання та тонке налаштування моделі, а також усунення потенційних упереджень у створеному вмісті. На завершення стаття підкреслює значний потенціал ChatGPT як інструменту для розробки маркетингової стратегії для підприємств, що забезпечує такі переваги, як автоматизація, аналіз даних, персоналізація та інновації. Однак також визнаються обмеження, етичні міркування та проблеми, пов’язані з використанням технологій ШІ, таких як ChatGPT, у маркетингу. Підприємству варто ретельно розглядати контекст, етичні наслідки та практичне впровадження ChatGPT у процесах розробки маркетингової стратегії, а також визнає необхідність постійного моніторингу, удосконалення та відповідального використання технології. Загалом ChatGPT має потенціал для революції в розробці маркетингової стратегії, і підприємствам потрібно ретельно використовувати його можливості, щоб досягти маркетингового успіху в сучасному бізнес-просторі.

Посилання

Використання ChatGPT для рекомендацій продуктів і персоналізованого маркетингу. URL: http://surl.li/pmqan (дата звернення: 20.04.2023).

Гончаренко В. Експеримент за $20: як ChatGPT написав PR-стратегію для медичної лабораторії. URL: https://mmr.ua/show/yak-chatgpt-napysav-pr-strategiyu-dlya-medychnoyi-laboratoriyi (дата звернення: 20.04.2023)

Ладуба М. Придумає за вас слогани, складе список конкурентів і… допоможе залишатися людьми. Чи відбере ChatGPT роботу в маркетологів. URL: https://mc.today/uk/pridumaye-za-vas-slogani-sklade-spisok-konkurentiv-i-dopomozhe-zalishatisya-lyudmi-chi-vidbere-chatgpt-robotu-v-marketologiv/ (дата звернення: 20.04.2023).

Петрова І.Л., Лойко Є.М. Методичні засади розробки маркетингової стратегії підприємства. Вчені записки Університету «КРОК». 2022. № 1 (65). С. 95–104. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-95-104

Смирнова І. Як штучний інтелект змінює ринок праці в Україні: The Page спитав про це ейчара та ChatGPT. URL: https://thepage.ua/ua/news/yak-chatgpt-vplinuv-na-robotu-riznih-fahivciv-v-ukrayini (дата звернення: 20.04.2023).

Що таке ChatGPT, які його особливості та як він працює? URL: https://rozkrutka.site/chatgpt/ (дата звернення: 20.04.2023).

ChatGPT і маркетинг у 2023 році: 7 кейсів, які допоможуть розвинути ваш проект. URL: https://turumburum.ua/blog/chatgpt-i-marketing-u-2023-rotsi-7-keysiv-yaki-dopomozhut-rozvinuti-vash-proekt/ (дата звернення: 20.04.2023).

Dwivedi,Yogesh K., et al. So what if ChatGPT wrote it? Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. International Journal of Information Management. 2023. No. 71. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642 (дата звернення: 20.04.2023).

Renana Peres a, Martin Schreier b,⇑, David Schweidel c, Alina Sorescu. On ChatGPT and beyond: How generative artificial intelligence may affect research, teaching, and practice. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2023.03.001 (дата звернення: 20.04.2023).

Rivas Pablo, Zhao Liang. Marketing with ChatGPT: Navigating the Ethical Terrain of GPT-Based Chatbot Technology. AI, 2023. Vol. 4.2. P. 375–384. DOI: https://doi.org/10.3390/ai4020019 (дата звернення: 20.04.2023).

Zarifhonarvar Ali. Economics of chatgpt: A labor market view on the occupational impact of artificial intelligence. 2023. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4350925 (дата звернення: 20.04.2023).

Vykorystannia ChatGPT dlia rekomendatsii produktiv i personalizovanoho marketynhu. Available at: http://surl.li/pmqan (accessed April 20, 2023).

Honcharenko V. Eksperyment za $20: yak ChatGPT napysav PR-stratehiiu dlia medychnoi laboratorii. Available at: https://mmr.ua/show/yak-chatgpt-napysav-pr-strategiyu-dlya-medychnoyi-laboratoriyi (accessed April 20, 2023).

Laduba M. Prydumaie za vas slohany, sklade spysok konkurentiv i… dopomozhe zalyshatysia liudmy. Chy vidbere ChatGPT robotu v marketolohiv. Available at: https://mc.today/uk/pridumaye-za-vas-slogani-sklade-spisok-konkurentiv-i-dopomozhe-zalishatisya-lyudmi-chi-vidbere-chatgpt-robotu-v-marketologiv/ (accessed April 20, 2023).

Petrova I. L., Loiko Ye. M. (2022) Metodychni zasady rozrobky marketynhovoi stratehii pidpryiemstva. Vcheni zapysky Universytetu «KROK», no. 1 (65), pp. 95–104. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-95-104

Smyrnova I. Yak shtuchnyi intelekt zminiuie rynok pratsi v Ukraini: The Page spytav pro tse eichara ta ChatGPT. Available at: https://thepage.ua/ua/news/yak-chatgpt-vplinuv-na-robotu-riznih-fahivciv-v-ukrayini (accessed April 20, 2023).

Shcho take ChatGPT, yaki yoho osoblyvosti ta yak vin pratsiuie? Available at: https://rozkrutka.site/chatgpt/ (accessed April 20, 2023).

ChatGPT i marketynh u 2023 rotsi: 7 keisiv, yaki dopomozhut rozvynuty vash proekt. Available at: https://turumburum.ua/blog/chatgpt-i-marketing-u-2023-rotsi-7-keysiv-yaki-dopomozhut-rozvinuti-vash-proekt/ (accessed April 20, 2023).

Dwivedi Yogesh K. et al. (2023) So what if ChatGPT wrote it? Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. International Journal of Information Management, no. 71. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642 (accessed April 20, 2023).

Renana Peres a, Martin Schreier b,⇑, David Schweidel c, Alina Sorescu. On ChatGPT and beyond: How generative artificial intelligence may affect research, teaching, and practice. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2023.03.001 (accessed April 20, 2023).

Rivas Pablo, Zhao Liang (2023) Marketing with ChatGPT: Navigating the Ethical Terrain of GPT-Based Chatbot Technology. AI, vol. 4.2, pp. 375–384. DOI: https://doi.org/10.3390/ai4020019 (data zvernennia: 20.04.2023).

Zarifhonarvar Ali. Economics of chatgpt: A labor market view on the occupational impact of artificial intelligence. 2023. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4350925 (accessed April 20, 2023).

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Кобець, Д., & Ковальчук, С. (2023). CHATGPT ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Трансформаційна економіка, (5 (05), 58-62. https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-5-10